Workshop Substation equipments - 10/12/2021 - 09:00 - 17:00

Van : Friday, December 10, 2021
Tot : Friday, December 10, 2021
Venue : Elia, Quai Léon Monnoyerkaai 3 - 1000 Bruxelles/Brussel


Tickets

Ticket Workshop Substation Equipments - updated price after login €496 Koop tickets 
 

De manier waarop een onderstation wordt gebouwd is afhankelijk van verschillende factoren. Elke netbeheerder, maar ook grote industriële bedrijven, hebben hun eigen concept uitgewerkt. Wat belangrijk is bij het bepalen van de configuratie van een HS/MS-onderstation, is de betrouwbaarheid van de voeding. De keuze van de topologie en de apparatuur zal afhangen van de vereiste redundantie naar gelang van het kritieke karakter van het proces en de onderhouds-vereisten. In geval van een fout op de installatie, zal een deel gedurende een bepaalde tijd zonder spanning komen te staan. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de gekozen configuratie.

De veiligheid in geval van flash of brand moet de leidraad zijn bij de inrichting van elektrische lokalen, de kabelkelders, vloeren, ventilaties,... om de warmegasstromen onder controle te houden, schokgolven en overdruk te weerstaan en voor het evacueren van het personeel... Bij elektrische fouten zijn de uitvoering van de aardingen, equipotentialen en de mechanische kabelbevestigingen ook kritisch voor de veiligheid.

De klanten die aangesloten zijn op het net van de distributienetbeheerder moeten dan ook voldoen aan de voorschriften van Synergrid. Deze beschrijven de technische vereisten waaraan een functionele eenheid moet voldoen en ook de manier waarop de lokalen en MS-apparatuur op elkaar moeten afgestemd zijn.

Tijdens deze studiedag zullen verschillende sprekers hun filosofie voor het opzetten van een betrouwbaar en veilig exploitatiesysteem uiteenzetten.

De veiligheid van de mensen is de belangrijkste factor bij de ontwikkeling van MS-apparatuur. De fabrikanten zijn dan ook verplicht hun materiaal te laten testen volgens de laatste versie van de internationale/regionale normen die van toepassing zijn.

De borden moeten heel wat uitdagingen doorstaan, zoals het behalen van de door de klant vereiste redundantie, de weerstand aan de interne boog, vervanging van de SF6, operationele veiligheid, het gebruik van niet-conventionele stroom-en spanningssensoren, ...

De KBVE nodigt U uit op een studiedag waar al deze bovenstaande onderwerpen aan bod zullen komen. Presentaties van netbeheerders, fabrikanten en experts zullen deze thema’s op een volledige en boeiende manier behandelen.

 Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met onze zustermaatschappij in Frankrijk, SEE. De Franse deelnemers krijgen de mogelijkheid om deze dag op afstand te volgen via de Teams-link die hen na inschrijving wordt toegezonden.

Programme – Programma

Certains titres sont provisoires - Sommige onderdelen zijn onder voorbehoud.

 

 

 

08.30:

Accueil des participants - Onthaal van de deelnemers

09.00:

Accueil par Daniel Ladang, Comité Scientifique et Technique de la SRBE

Verwelkoming door Daniel Ladang, Wetenschappelijk en Technisch Comité van de KBVE

 

Accueil par Joachim Goovaerts, ELIA, Président de la journée

Verwelkoming door Joachim Goovaerts, ELIA, Voorzitter van de studiedag

09.15:

General concepts

 

New network requirements impacting the design of new installationsPaul Leemans - Nicolas Bragard, ELIA

 

Challenges and functional requirements for digital distribution substations and switchgears, Wim De Maesschalck, FLUVIUS

 

State of art of the SF6 free alternatives for MV Switchgear (as participant WG CIGRE A3.41), David Valmacco, RESA

 

Questions & réponses - Vragen & antwoorden

10.30:

Pause café - Koffiepauze

11.00:

Design – user’s point of view

 

Design of Medium Voltage Substations in Solvay Group, Pablo Moll (sous reserve), SOLVAY

 

Conception de sous stations de grands réseaux industriels : exigences spécifiques d’INFRABEL, Bertrand Wiart, INFRABEL

 

Presentation of busbar and substation configurations in relation to reliability and secondary earthing, Guy Van Heurck, ENGIE-TRACTEBEL

 

Questions & réponses - Vragen & antwoorden

12.30:

Lunch

14.00:

Equipments, manufacturing

 

Zero CO2e Gas Insulated SwitchgearAntoine Wotquenne, SIEMENS ENERGY

 

SF6-free MV switchgear technology powered by air and digitalJerôme Micheli, SCHNEIDER

 

Evolution of HV to Ultra HV new green gas and digitalizationJean Luc Guerra, HITACHI Power Grids

 

Questions & réponses - Vragen & antwoorden

15.30:

Pause café - Koffiepauze

15.45 :

Novelties, special design

 

Advanced monitoring of equipment: thermal monitoring and aging preventionJérôme Micheli, SCHNEIDER

 

Digital Services for Brownfield Transmission and Distribution with a Bentley & Siemens Digital Twin, Théo Van de Ven, BENTLEY

 

Innovaties en recente status op het vlak van instrument transformatoren, Pieter De Bisschop, SIEMENS ENERGY

 

Questions & réponses - Vragen & antwoorden

 

Conclusions – Conclusies

17.30:

Verre de l’amitié - Drink

Sponsor de la journée – Sponsor van de dag - ELIA

Informations / Inlichtingen:

Patricia Matthys

patricia.matthys@synergrid.be

 

Inscriptions / Inschrijvingen:

De préférence avant le 3 décembre 2021 / Bij voorkeur vóór 3 december 2021:

via le site internet – via de website: http://www.kbve-srbe.be

ou par email – of via email: patricia.matthys@synergrid.be

 

Participation aux frais / Inschrijvingskosten:

 

Membres SRBE-SEE - membres des Services publics fédéraux et régionaux /
KBVE-SEE-leden en leden van de federale en regionale overheden: .......................................................

 

360,00 EUR

Non-membres / Niet-leden: ............................................................................................................

600,00 EUR

Membres Enseignants / Leden onderwijzend personeel: .....................................................................

236,00 EUR

Membres jeunes diplômés (- 30 ans) /Leden jonggediplomeerden (- 30 jaar)..........................................

132,00 EUR

Membres Étudiants (- 26 ans) / Studenten-leden (- 26 jaar): ................................................................

79,00 EUR

Membres pensionné(e)s / Op rust gestelde leden: .............................................................................

79,00 EUR

Ces prix sont TVA (21%) comprise / Deze prijzen zijn inclusief BTW (21%)

 

La participation donne droit aux textes des exposés, aux rafraîchissements, au lunch et au drink.

De deelnemers krijgen de teksten van de voordrachten en hebben toegang tot de koffiepauzes, de lunch en de drink.

 

Si vous voulez bénéficier du tarif membre / membre enseignant / membre pensionné / membre jeune diplômé, vous devez être en règle de la cotisation 2021.

 

Indien u wenst in te schrijven aan het voordeeltarief voor leden / leden onderwijzend personeel / op rust gestelde leden / leden jonggediplomeerden, moet u in orde zijn met het lidgeld 2021.

 

Inscription par le site de la SRBE / Inschrijving via de KBVE-website

 

Si vous voulez vous inscrire à la journée d’étude, il est important que vous vous connectiez sur le compte de la personne qui participera. Si vous n’avez pas encore un compte sur le site, vous pouvez en créer un. Après avoir fait la commande, le tarif s’adaptera automatiquement si vous êtes membre.

Vous devez être en règle de la cotisation 2021 pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel de membre.

 

Indien u zich wenst in te schrijven voor de studiedag, is het belangrijk dat u zich inlogt op het account van de deelnemer. Indien u nog geen account hebt, kunt u er een aanmaken. Nadat u de bestelling voor de studiedag geplaatst hebt zal het tarief zich automatisch aanpassen indien u lid bent.

U dient de lidmaatschapsbijdrage voor 2021 te hebben betaald om in aanmerking te komen voor het preferentiële lidmaatschapstarief.

 

 

Pour information: Tarifs Cotisation / Ter informatie: Lidmaatschapstarieven:

Cotisation SRBE:                       Membre effectif...................................................... 169,40 EUR

                                                     Pensionné et jeune diplômé (-30 ans)........................ 82,28 EUR

                                                     Étudiant de dernière année (-26 ans).............................. Gratuit

 

Lidmaatschap KBVE:                Effectief lid............................................................. 169,40 EUR

                                                     Gepensioneerd en jonggediplomeerden (-30 jaar)....... 82,28 EUR

                                                     Laatstejaarsstudent (-26 jaar).......................................... Gratis

 

(tarif TVA comprise– tarief BTW inclusief)


 

 

Remplacement / Vervanging:

Le remplacement d’une personne inscrite est possible (veuillez nous en avertir) avec une éventuelle adaptation du tarif (membre – non membre).

De vervanging van een ingeschreven deelnemer is mogelijk (gelieve ons te verwittigen) met een eventuele aanpassing van het tarief (lid – niet-lid).

 

 

Annulation / Annulatie:

En cas d’annulation, signalée par écrit au secrétariat avant le 3 decembre 2021, 25% du montant total reste dû. Après cette date, le montant total vous sera facturé. Le remplacement d’une personne inscrite est possible (veuillez nous en avertir).

 

Bij annulering, schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat vóór 3 december 2021, is 25% van de bijdrage verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag betaald te worden. Vervanging van de ingeschreven persoon is mogelijk (gelieve ons dit te melden).

 

KBVE-SRBE - C/o Synergrid

Patricia Matthys, Galerie Ravensteingalerij 4 box 2 - 1000 Brussel/Bruxelles

 

Tel.: +32 2 237 11 18  – E-mail: patricia.matthys@synergrid.be

 

 

"La SRBE met tout en œuvre pour respecter la loi sur la saine concurrence."

"De KBVE spant stelt alles in het werk om de wet op de gezonde concurrentie na te leven."

 

 

 

 

The Covid Safe Ticket is mandatory, and it will be required to access the event.

 

 

 

 

Contactpersoon : ¨PATRICIA MATTHYS
Telefoon : 022371118
Email : patricia.matthys@synergrid.be

Event Gallery