Workshop Substation equipments - 10/12/2021 - 25/02/2022 - 04/03/2022 10:30 - 13:30 (Webinar)

Van : Friday, December 10, 2021
Tot : Friday, March 4, 2022
Venue : 10/12/2021 & 25/02/2022 & 04/03/2022 (Teams)


Tickets

Ticket Workshop Substation Equipments - updated price after login €496 Koop tickets 
 

Following the current sanitary conditions we are not able to organise a live event as initially foreseen at the Elia premises, the KBVE/SRBE has decided to change the formula of the event into 3 webinars, the first took place on 10/12/2021 & upcoming 25/02/2022 & 04/03/2022 (10:30 – 13:30).

We apologize for these changes beyond our control. All participants will receive a -30% compensation voucher for one of our next events this year. 

De manier waarop een onderstation wordt gebouwd is afhankelijk van verschillende factoren. Elke netbeheerder, maar ook grote industriële bedrijven, hebben hun eigen concept uitgewerkt. Wat belangrijk is bij het bepalen van de configuratie van een HS/MS-onderstation, is de betrouwbaarheid van de voeding. De keuze van de topologie en de apparatuur zal afhangen van de vereiste redundantie naar gelang van het kritieke karakter van het proces en de onderhouds-vereisten. In geval van een fout op de installatie, zal een deel gedurende een bepaalde tijd zonder spanning komen te staan. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de gekozen configuratie.

De veiligheid in geval van flash of brand moet de leidraad zijn bij de inrichting van elektrische lokalen, de kabelkelders, vloeren, ventilaties,... om de warmegasstromen onder controle te houden, schokgolven en overdruk te weerstaan en voor het evacueren van het personeel... Bij elektrische fouten zijn de uitvoering van de aardingen, equipotentialen en de mechanische kabelbevestigingen ook kritisch voor de veiligheid.

De klanten die aangesloten zijn op het net van de distributienetbeheerder moeten dan ook voldoen aan de voorschriften van Synergrid. Deze beschrijven de technische vereisten waaraan een functionele eenheid moet voldoen en ook de manier waarop de lokalen en MS-apparatuur op elkaar moeten afgestemd zijn.

Tijdens deze webinars zullen verschillende sprekers hun filosofie voor het opzetten van een betrouwbaar en veilig exploitatiesysteem uiteenzetten.

De veiligheid van de mensen is de belangrijkste factor bij de ontwikkeling van MS-apparatuur. De fabrikanten zijn dan ook verplicht hun materiaal te laten testen volgens de laatste versie van de internationale/regionale normen die van toepassing zijn.

De borden moeten heel wat uitdagingen doorstaan, zoals het behalen van de door de klant vereiste redundantie, de weerstand aan de interne boog, vervanging van de SF6, operationele veiligheid, het gebruik van niet-conventionele stroom-en spanningssensoren, ...

 De KBVE nodigt U uit op drie webinars (10-12-2021 & 25-02-2022 & 04-03-2022) waar al deze bovenstaande onderwerpen aan bod zullen komen. Presentaties van netbeheerders, fabrikanten en experts zullen deze thema’s op een volledige en boeiende manier behandelen.

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met onze zustermaatschappij in Frankrijk, SEE.

Programme – Programma – 10/12/2021

 

1.    Introduction and challenge of the seminar by  Joachim Goovaerts, ELIA, President of the event

 

2.    New network requirements impacting the design of new installationsPaul Leemans - Nicolas Bragard, ELIA

 

3.    Challenges and functional requirements for digital distribution substations and switchgears, Wim De Maesschalck, FLUVIUS

 

4.    State of art of the SF6 free alternatives for MV Switchgear (as participant WG CIGRE A3.41), David ValmaccoSYNERGRID


Programme – Programma – 25/02/2022

10h30

Introduction and summary of the webinar about substations - concept and challenges, Jean-Luc Guerra, Hitachi Energy, Chaiman of the event

 

Design of Medium Voltage Substations in Solvay Group, Pablo Moll, SOLVAY

 

Upgrade vers un réseau haute tension 2.0 à Brussels Airport. Upgrade naar een hoogspanningsnet 2.0 op Brussels Airport, Patrick Delaunoy, Brussels airport.

 

Conception de sous stations de grands réseaux industriels : exigences spécifiques d’INFRABEL, Bertrand Wiart, INFRABEL

 

Presentation of busbar and substation configurations in relation to reliability and secondary earthing, Guy Van Heurck, ENGIE-TRACTEBEL

 

Points of reflexion about safety and continuity of service on electrical switchboard, Mrs. Beatrice Irani and Armando Ceccatelli of ICET Industries

 

of ICET INDUSTRIE SpA

 

Innovaties en recente status op het vlak van instrument transformatoren, Pieter De Bisschop, SIEMENS ENERGY

 13h30

Q & A - Questions & réponses - Vragen & antwoorden

Programme – Programma – 04/03/2022

10h30

Introduction, Joachim Goovaerts, ELIA, Chaiman of the event

 

Zero CO2e Gas Insulated Switchgear, Mark Kuschel, SIEMENS ENERGY

 

SF6-free MV switchgear technology powered by air and digital, Jerôme Micheli, SCHNEIDER

 

Evolution of HV to Ultra HV new green gas and digitalization, Navid Mahdizadeh, HITACHI Energy

 

Advanced monitoring of equipment: thermal monitoring and aging prevention, Yves Reunes, SCHNEIDER

 

Digital Services for Brownfield Transmission and Distribution with a Bentley & Siemens Digital Twin, Théo Van de Ven, BENTLEY

13h00

Questions & réponses - Vragen & antwoorden

 

Conclusions – Conclusies

 Informations / Inlichtingen:

Patricia Matthys

patricia.matthys@synergrid.be

 

Inscriptions / Inschrijvingen:

De préférence avant le 20 février décembre 2022 / Bij voorkeur vóó20 februari 2022:

via le site internet – via de website: http://www.kbve-srbe.be

ou par email – of via email: patricia.matthys@synergrid.be

 


 

Membres SRBE-SEE - membres des Services publics fédéraux et régionaux /
KBVE-SEE-leden en leden van de federale en regionale overheden
: .......................................................

 

360,00 EUR

Non-membres / Niet-leden: ............................................................................................................

600,00 EUR

Membres Enseignants / Leden onderwijzend personeel: .....................................................................

236,00 EUR

Membres jeunes diplômés (- 30 ans) /Leden jonggediplomeerden (- 30 jaar)..........................................

132,00 EUR

Membres Étudiants (- 26 ans) / Studenten-leden (- 26 jaar): ................................................................

79,00 EUR

Membres pensionné(e)s / Op rust gestelde leden: .............................................................................

79,00 EUR

Ces prix sont TVA (21%) comprise / Deze prijzen zijn inclusief BTW (21%)

 

La participation donne droit aux textes des exposés.

De deelnemers krijgen de teksten van de voordrachten.

Si vous voulez bénéficier du tarif membre / membre enseignant / membre pensionné / membre jeune diplômé, vous devez être en règle de la cotisation 2022.

Indien u wenst in te schrijven aan het voordeeltarief voor leden / leden onderwijzend personeel / op rust gestelde leden / leden jonggediplomeerden, moet u in orde zijn met het lidgeld 2022.

Inscription par le site de la SRBE / Inschrijving via de KBVE-website

Si vous voulez vous inscrire à la journée d’étude, il est important que vous vous connectiez sur le compte de la personne qui participera. Si vous n’avez pas encore un compte sur le site, vous pouvez en créer un. Après avoir fait la commande, le tarif s’adaptera automatiquement si vous êtes membre.

Vous devez être en règle de la cotisation 2022 pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel de membre.

Indien u zich wenst in te schrijven voor de studiedag, is het belangrijk dat u zich inlogt op het account van de deelnemer. Indien u nog geen account hebt, kunt u er een aanmaken. Nadat u de bestelling voor de studiedag geplaatst hebt zal het tarief zich automatisch aanpassen indien u lid bent.

U dient de lidmaatschapsbijdrage voor 2022 te hebben betaald om in aanmerking te komen voor het preferentiële lidmaatschapstarief.

 

 

Pour information: Tarifs Cotisation / Ter informatie: Lidmaatschapstarieven:

Cotisation SRBE:                       Membre effectif...................................................... 169,40 EUR

                                                     Pensionné et jeune diplômé (-30 ans)........................ 82,28 EUR

                                                     Étudiant de dernière année (-26 ans).............................. Gratuit

 

Lidmaatschap KBVE:                Effectief lid............................................................. 169,40 EUR

                                                     Gepensioneerd en jonggediplomeerden (-30 jaar)....... 82,28 EUR

                                                     Laatstejaarsstudent (-26 jaar).......................................... Gratis

 

(tarif TVA comprise– tarief BTW inclusief)

 

Remplacement / Vervanging:

Le remplacement d’une personne inscrite est possible (veuillez nous en avertir) avec une éventuelle adaptation du tarif (membre – non membre).

De vervanging van een ingeschreven deelnemer is mogelijk (gelieve ons te verwittigen) met een eventuele aanpassing van het tarief (lid – niet-lid).

Annulation / Annulatie:

En cas d’annulation, signalée par écrit au secrétariat avant le 20 février 2022, 25% du montant total reste dû. Après cette date, le montant total vous sera facturé. Le remplacement d’une personne inscrite est possible (veuillez nous en avertir).

 

Bij annulering, schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat vóór 20 februari 2022, is 25% van de bijdrage verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag betaald te worden. Vervanging van de ingeschreven persoon is mogelijk (gelieve ons dit te melden).

 

KBVE-SRBE - C/o Synergrid

Patricia Matthys, Galerie Ravensteingalerij 4 box 2 - 1000 Brussel/Bruxelles

 

Tel.: +32 2 237 11 18  – E-mail: patricia.matthys@synergrid.be

 

 

"La SRBE met tout en œuvre pour respecter la loi sur la saine concurrence."

"De KBVE spant stelt alles in het werk om de wet op de gezonde concurrentie na te leven."

Contactpersoon : ¨PATRICIA MATTHYS
Telefoon : 022371118
Email : patricia.matthys@synergrid.be

Event Gallery