Over KBVE

Historisch staat de naam KBVE voor Koninklijke Belgische Vereniging van Electriciens. Vandaag de dag hebben we ons bereik verbreed met onderwerpen gerelateerd aan energie, gezien vanuit een technisch, economisch en sociaal oogpunt.

1. Over energie en elektriciteit

Sinds de industriële revolutie heeft energie geleid tot economische vooruitgang. Elektriciteit is een van de energiedragers, waarschijnlijk de meest bekende, dankzij zijn flexibiliteit en gebruiksgemak zoals blijkt bij elektrische aandrijvingen, verlichting en verwarming.

In het verleden heeft KBVE zijn activiteiten exclusief gefocust op elektriciteit. Aan het einde van de 19e eeuw toen KBVE werd opgericht (1884) was elektriciteit een gloednieuwe energiedrager. Elektrische applicaties en technologieën werden volop ontwikkeld.

Vandaag de dag is de link met andere energiedragers zoals gas en warmte in toenemende mate belangrijk. Elektriciteit zal ook een belangrijke rol in mobiliteit gaan spelen. Elektriciteit is geen alleenstaande energiedrager, maar ingebed in een groter ecosysteem van energiediensten. En on de strijd tegen klimaatverandering zal de belangrijkheid van elektriciteit groter worden, juist vanwege zijn flexibiliteit en efficiëntie.

Vanzelfsprekend is de energietransitie een grote uitdaging, zowel vanuit een technisch als economisch oogpunt. KBVE streeft ernaar een katalysator en een facilitator te zijn tussen verschillende belanghebbenden in de energiewereld om te slagen in deze overgang.

2. Onze visie en missie

Visie

De energiesector ondergaat een grondig overgangsproces onder invloed van de klimaatdoelstellingen.

Het hoofddoel van de energietransitie in de wereld is wereldwijd het overschakelen van nucleaire (tenminste de huidige nucleaire technologie), gas, olie en andere op koolwaterstof gebaseerde energie naar hernieuwbare energie en vooral naar hernieuwbare elektriciteit. Dit betekent dat op middellange of langere termijn , elektriciteit de grootste energiervector zal worden, misschien samen met waterstof (dat ook elektriciteit nodig heeft om geproduceerd te worden) en hernieuwbare warmte zoals geothermie of biomassa (dat eveneens elektriciteit nodig heeft gedurende het proces).

Nog nooit was de rol van elektriciteit in de wereldgeschiedenis zo cruciaal voor onze economie en maatschappij, zelfs voor het overleven van de mensheid, als middel om de klimaatverandering te bestrijden.

In het kort, is elektriciteit een steeds belangrijker wordende drager van energie, (bijvoorbeeld door elektrische voertuigen, warmtepompen, industriële processen …), ingebed in een energie ecosysteem waar elektriciteit elke dag een groter rol zal spelen.

Productie van elektriciteit ontwikkelt zich snel tot een meer gedecentraliseerde generatie, komende van hernieuwbare en vaak fluctuerende energiebronnen zoals zon en wind. Een adequate mix van productiemiddelen, gecombineerd met tijdelijke opslag, verbindingen met andere energiedragers zoals gas en warmte en deelname van consumenten, zijn een sleutelfactor in de balans tussen vraag en aanbod.

De vroegere paradigma’s van systeembeheer en marktwerking moeten mee evolueren met het nieuwe technologische paradigma. Hierbij moet worden opgemerkt dat de voortgaande digitalisering van verschillende infrastructuren mogelijkheden biedt voor innovatie in de energie-industrie.

Missie

De basismissie van KBVE is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de hoofdrolspelers in de energiegemeenschap. KBVE kan via zijn leden een omvangrijk reservoir van kennis en ervaring aanboren.

Daarom is de KBVE de hoofdkatalysator voor het stimuleren van de uitvoering van de noodzakelijke innovaties voor de federale en regionale energiepacten in België, specifiek ten voordele van de hoofdrolspelers in de innovatieketen (onderzoekers, technologie-aanbieders, producenten, systeembeheerders, marktpartijen , consumenten, regelgevers en regeringen). De vereniging biedt een platform aan haar leden die hun kennis willen delen en een dialoog willen aangaan betreffende dit proces.

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met zowel Energietransitie als Digitale transitie. KBVE heeft al een belangrijke rol gespeeld bij deze overgang door het organiseren van een belangrijk aantal studiedagen gedurende de laatste jaren , betreffende deze onderwerpen en het uitgeven van beoordelingen van hieraan gerelateerde onderwerpen in haar-tijdschrift ( de zogenoemde “Revue-E-Tijdschrift”.

3. Onze activiteiten en ons netwerk

De KBVE gebruikt verschillende informatieve kanalen om met haar leden te communiceren en hen te ondersteunen, waarvan de belangrijkste zijn:

KBVE is gelinkt aan andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld:

Tenslotte heeft de KBVE ook directe relaties met de Europese Commissie.

Dankzij deze connecties heeft de KBVE een internationale dimensie verkregen.

Hoe aansluiten?

Ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Word lid

4. Onze structuur

De organisatie van KBVE is hoofdzakelijk gebaseerd op:

  • Een Raad van Bestuur, en haar uitvoerend orgaan: het Uitvoerend Comité (of “ComEx”);
  • een Wetenschappelijk en Technisch Comité;
  • Een Publicatie Comité;

De Raad van Bestuur bestaat uit geselecteerde persoonlijkheden uit de wereld van wetenschap, industrie en overheid, aangesteld voor een termijn van drie jaar.

Onze Raad

F_Dunon2.jpg

Voorzitter
Dhr. Frédéric Dunon

Vice-Voorzitter
Dhr. Hubert Lemmens

JacquesWarichet_LowRes1.jpg

Vice-Voorzitter
Dhr. Jacques Warichet

Unknown.jpg

Schatbewaarder
Dhr. Jean Luc Guerra


Andere leden van de Raad van Bestuur

Ronnie Belmans, Guy Bombo, Jan Declercq, Emmanuel De Jaeger, Damien Ernst, Bruno Georis, Bruno Gouverneur, Patrick Hendrick, Emmanuel Jacqmin, Daniel Ladang, Marc Malbrancke, Daniel Orban, François Vallée, Dominique Woitrin

Leden van het Burea:
Voorzitter: Frédéric Dunon
Vice-voorzitter: Hubert Lemmens
Vice-voorzitter: Jacques Warichet
Relaties met het secretariaat: Bruno Gouverneur
Schatbewaarder: Jean Luc Guerra
Voorzitter van het Wetenschappelijk en Technisch Comité: Daniel Ladang
Voorzitter van het Publicatiecomité: François Vallée
Strategische ondersteuning: Ronnie Belmans
Marc Malbrancke (Synergrid)
Secretaris Generaal: Jan Declercq

Uitgenodigd in het Bureau:
Verantwoordelijke voor academische relaties: Patrick Hendrick
Voorzitter van het NewGen Comité: Joachim Govaerts
Damien Ernst (Université de Liège)

Het Comex wordt ieder jaar verkozen door de Raad van bestuur.

Wetenschappelijk en Technisch Comité.

Het Wetenschappelijk en Technisch comité bepaalt de onderwerpen van de Studiedagen en, creëert voor elk van de Studiedagen een Task Force van experts, verantwoordelijk voor de keuze van de voorzitter, van de onderwerpen en van de sprekers van de Studiedag. Hij voert ook een posteriori evaluatie van de Dagen uit.

Publicatie Comité

Het Publicatie Comité is verantwoordelijk voor communicatie en publicatie van het "Revue-E - Tijdschrift".

Het dagelijkse management wordt verzorgd door een permanent secretariaat voorgezeten door de Secretaris Generaal.

5. Onze geschiedenis

History.jpg

België was een pionier in de ontwikkeling van elektriciteit in de 19e eeuw. Zenobe Gramme (van Huy in België) vond de eerste elektrische generator in 1869 uit ( de zogenoemde Gramme Dynamo die een DC generator was) en de eerste elektriciteitscentrale werd in 1885 ingewijd in Brussel. Het was de periode van Edison en Tesla in de USA.

De Belgische Vereniging van Electriciens (toendertijd bekend als SBE) werd gesticht in 1884 en sinds het vroege begin organiseerde zij conferenties met theoretische en technische onderwerpen en verdeelde zij de evenementenrapporten onder haar leden.

Zij verschafte financiële en materiële steun voor publicatie van werk van haar leden, specifiek om degenen aan te moedigen waarvan zij aanvoelde dat deze gesteund zouden moeten worden vanwege de kwaliteit van hun onderzoek.

Zonder afbreuk te doen aan haar onafhankelijkheid, werden bruggen gebouwd met buitenlandse bedrijven die dezelfde doelstellingen hadden. In 1925 nam de vereniging de non-profit status aan en verkreeg hierop volgend het sponsorschap van Zijne Majesteit de Koning van België, aldus de “Koninklijke Vereniging van Electriciens” wordend, (KBVE) onder welke naam zij tegenwoordig bekend staat. Haar 100ste jubileum, in 1984, werd met grote glans gevierd.

125ste Jubileum van KBVE

In 2009 vierde KBVE haar 125ste jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd er een artikel gepubliceerd in de uitgave “Revue-E-Tijdschrift” en een academische zitting werd georganiseerd. Klik hier om het artikel te lezen. Klik hier, om de foto’s van deze dag te bekijken.

KBVE onderscheidingen.

KBVE steunt het werk van ingenieurs die hun PhD Thesis betreffende thema’s gerelateerd aan elektriciteit of Energie voorleggen. Een speciaal fonds genaamd Sinave Fonds is aan dit doel toegewezen. De Sinave onderscheiding wordt elke drie jaar verleend.

KBVE organiseert ook speciale onderscheidingen voor Master Thesis van afstuderende Ingenieurs (R&D Prijs voor burgerlijk ingenieurs, volgens de Belgische Wet, afgestudeerd aan Belgische Universiteiten en de Technologie Onderscheiding voor Industriële Ingenieurs, afgestudeerd aan Belgische Technische Hogescholen. Deze onderscheidingen worden elk jaar verleend.

Speciale Avondconferenties voor studenten

KBVE organiseert eveneens speciale avondlezingen/debatten voor studenten van Universiteiten of Hogescholen. Met het oog op hun interesse , worden uitnodigingen voor deze evenementen uitgebreid naar onze leden en ook aan het publiek.

In 2017 vond er een evenement plaats in Louvain-La Neuve (UCL- Katholieke Universiteit Leuven) en 300 personen namen deel. Een ander vond in 2019 plaats in Brussel op de ULB (Vrije Universiteit Brussel). Het volgende is gepland in Vlaanderen.

kbve
kbve
kbve